ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก – สนามบินสุวรรณภูมิ – โอซาก้า

16:00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้า 6  สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CATHAY PACIFIC AIRWAYS ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

18;50 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินแห่งแรกบนเกาะลันเตา เที่ยวบินที่ CX 702

22:40 น   เดินทางถึงฮ่องกง…แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

01:45 น.  เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ CX 566

06:25 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

 วันที่สอง  – วัดคิโยมิสึ – สวน Kenrokuen

06:25 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัว   เรียบร้อยแล้ว… สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

08:00 น.  ได้เวลาเดินทางสู่” เมืองเกียวโต” (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียว ว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่น….จากนั้นนำท่านชม“วัดคิโยมิสึ” หรือ“วัดน้ำใส” ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ให้ท่านได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายที่ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกันคือ ทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง ได้

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเข้าชม… สวน Kenrokuen คือ สวนญี่ปุ่นที่สวยงาม มีพื้นที่ 11.4 เฮกตาร์ ตั้งอยู่บนจุดที่สูงทางตอนกลางของ Kanazawa ใกล้กับปราสาท Kanazawa ตระกูลMaeda ซึ่งปกครองเขต Kaga ในยุคศักดินา (บริเวณ Ishikawa และ Toyama ในปัจจุบัน) ดูแลรักษาสวนแห่งนี้จากรุ่นสู่รุ่น จากสัดส่วนและความงดงามทำให้สวนแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สวน Kenrokuen มีสระน้ำขนาดใหญ่และเนินเขาที่สร้างขึ้น รวมทั้งบ้านเรือนหลายหลังซึ่งอยู่ในสวน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทั้งหมด สระน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า “Kasumigaike” เปรียบได้กับทะเลเปิด และเกาะซึ่งเชื่อว่ามีฤๅษีอมตะที่มีพลังพิเศษอาศัยอยู่ ถูกสร้างขึ้นในสระด้วยความหวังที่จะมีชีวิตยืนยาว รวมถึงมีความเจริญรุ่งเรืองในลาภยศ Kenrokuen หมายถึง “ปัจจัย 6 ประการ” สาเหตุที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากคุณสมบัติ 6ประการที่ทำให้เกิดทิวทัศน์ที่งดงามสมบูรณ์แบบของสวนแห่งนี้: ขนาดใหญ่ สงบ มีลูกเล่น ความเก่าแก่ ทางน้ำไหล และทัศนียภาพจากในสวน

ค่ำ               บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก       Nagoya 3 Star Hotel

วันที่สาม  –  Tateyama – เจแปนแอลป์ – มัตสึโมโต้

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ Tateyama Kurobe Alpine Route เป็นหนึ่งในเส้นทางภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้รักธรรมชาติ  เทือกเขาทาเทยาม่า (Tateyama) ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น อยู่ตอนกลางของประเทศ หรือเรียกได้ว่า เป็นภาคกลางของญี่ปุ่นนั่นเอง ในภูมิภาคนี้เอง ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม ลักษณะคล้ายๆ กับเทือกเขาแอลป์ จึงได้รับการขนานนามว่า เป็น เจแปนแอลป์ นั่นเอง นักท่องเที่ยวบางท่านก็จะรู้จักสถานที่แห่งนี้ในนามของ เจแปนแอลป์ หรือเส้นทางธรรมชาติอัลไพน์ หรือทางท่านอาจจะเรียกชื่อ ยาวๆ ว่า Tateyama Kurobe Alpine (เทือกเขาทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ) ก็ได้    เส้นทางท่องเที่ยว ทาเทยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอีกเส้นทางหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างก็ต้องการมาเยือนสักครั้ง ด้วยธรรมชาติที่งดงาม และการเดินทางด้วยยานพาหนะ หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเช้าลอยฟ้า รถราง และรถบัส เป็นต้น เรียกได้ว่า ได้สัมผัสธรรมชาติ ที่งดงาม พร้อมทั้ง ตื่นเต้นกับยานพาหนะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกระเช้าลอยฟ้า ที่มีความน่าหวาดเสียว แต่ก็ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจไปกับการเดินทางในครั้งนี้ ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   การเดินทางของเส้นทางนี้ เริ่มตั้งแต่จากพื้นราบ ขึ้นไปยังภูเขาสูง โดยจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ เป็นยอดเขาของเทือกเขาทาเทยาม่า สูงประมาณ 3,015 เมตร เลยทีเดียว ส่วนจุดที่สูงที่สุดที่นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเดินทางไปสัมผัสได้ง่าย อยู่ที่  “MURODO “สูงประมาณ 2,450 เมตร ตรงจุดนี้เอง นักท่องเที่ยวจะมองเห็นวิวกำแพงหิมะที่ใหญ่มหึมา สูงราว 20 เมตร ที่เรียกกันในชื่อว่า ยูกิ โนะ โอะทะนิ (Yuki no Otani) แปลเป็นไทยก็คือ กำแพงหิมะ นั่นเอง แต่กำแพงหิมะนี้ นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปสัมผัส และชมความงดงามได้เฉพาะในช่วงประมาณ กลางเดือน เมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจไปกับภาพที่ได้เห็นในเบื้องหน้าได้อย่างแน่นอน ตรงจุดนี้ นักท่องเที่ยวจะชมความงามได้ด้วยการนั่งรถบัส และจะจอดให้ลงไปสัมผัสหิม่ะอย่างใกล้ชิดอีกด้วยและพบว่าที่นี่เป็นผนังบันดาลใจของหิมะที่ลอยหิมะขนาดใหญ่สะสม หนึ่งในทัวร์ที่นิยมมากที่สุดนี่คือการเดิน 500 เมตรยาวระหว่างผนัง 20 เมตรสูงของหิมะที่เรียกว่า “กำแพงหิมะเดิน

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย

ที่พัก   Mutsumoto Area 3 Star Hotel

วันที่สี่  – ปราสาทมัตสึโมโต้– ชมทุ่งพิงค์มอส – ชินจูกุ

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.  เดินทางสู่มัตสึโมโต้ ชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” ปราสาทมัทซึโมโตะ เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเมืองมัทซึโมโตะ จังหวัดนากาโนะ หอปราสาทที่สร้างในช่วงปลายสมัยอัทซึจิโมโมยาม่าจนถึงต้นยุคเอโดะนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ ส่วนซากปราสาทได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของประเทศหอปราสาท5หลังคา6ชั้นนี้ เป็นหอปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ทนทานต่อการสึกกร่อนและลมฝนมากว่า 400 ปี เป็นหอปราสาทที่ได้รับการดูแลรักษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมือง นับเป็นหนึ่งใน 4 ปราสาทสมบัติของชาติเคียงคู่กับ ”ปราสาทฮิเมจิ” ”ปราสาทฮิโกเนะ” ”ปราสาทอินุยาม่า”ภาพปราสาทตั้งสูงเด่นนั้น สมกับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านท้าทายโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์เหนือ ภาพที่มองพร้อมกับเหล่าไม้ยืนต้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลช่างงดงาม เป็นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งจากในและนอกประเทศมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากบริเวณรอบๆได้รับการจัดการให้เป็นสวนมัทซึโมโตะ สามารถเพลิดเพลินและเดินเล่นชมต้นไม้นานาพรรณที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล (ชมความงามภายนอกปราสาท)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   เดินทางเข้าโตเกียวเที่ยวชมความงามของงานเทศกาลชิบะ ซากุระ เทศกาลดอกไม้แห่งภูเขาฟูจิ Fuji Shibazakura  Festival ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้นานาชนิดกว่า 800,000  ดอก ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ซึ่งเป็นทั้ง สัญลักษณ์ และจิตวิญญาณของประเทศญี่ปุ่น พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึก และขนมต่างๆ ของเทศกาลนี้โดยเฉพาะ (งาน เทศกาลในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 29 มิถุนายน 2559 ช๊อปปิ้งย่าน”ย่านชินจูกุ” ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ร้าน 100 เยน

ค่ำ   (อาหารค่ำอิสระ เพื่อไม่ขัดจังหวะการช๊อปปิ้ง)

ที่พัก   Kasuai View Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  – วัดอาซะคุซะ – โตเกียวสกายทรี – ดองกี้ – อิออนมอลล์

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่  ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบ พาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระ ให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MLYN Hotel หรือระดับเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *